Konsiliář okno programu

Základní vlastnosti

 • Elektronická tvorba materiálů s unifikovaným vzhledem, který je řízen šablonami
 • Tvorba programu jednání pro radu i zastupitelstvo
 • Převod bodů jednání do PDF souborů včetně všech příloh
 • Odstranění osobních údajů pro veřejnost
 • Variabilní nastavení uživatelských přístupů s definovanými rolemi
 • Možnost vytváření úkolů, nezařazených i informativních zpráv
 • Korekce zpráv, vyjádření ke zprávám
 • Notifikační e-maily
 • Modul pro vzdálený přístup radních a zastupitelů přes WWW rozhraní
 • Fulltextové vyhledávání i ve vložených přílohách
 • Automatická tvorba zápisů, usnesení, sestav termínů plnění
 • Prakticky neomezený počet uživatelů s jednoduchou instalací
 • Možnost napojení např. osadních výborů a městem zřizovaných organizací
 • Archiv všech předešlých funkčních období
 • Dostupná video nápověda na důležitých místech v programu
 • Moderní vzhled s důrazem na komfort uživatele
 • Možnost provázání s hlasovacím systémem Pabliko
Elektronizace materiálů do rady a zastupitelstva okno programu
Elektronizace materiálů do rady a zastupitelstva okno programu Elektronizace materiálů do rady a zastupitelstva okno programu

 

Popis programu

Je vyvíjen od roku 2007 a pravidelně se rozšiřuje a doplňuje v nových verzích se snadnou aktualizací. Díky letité spokojenosti a námětům našich zákazníků, z řad měst a obcí, je zaměřen přímo na problematiku a potřeby celého procesu přípravy a následného zpracování materiálů do rady a zastupitelstva.

Nabízí komplexní řešení s úsporou času a maximální zefektivnění Vaší práce.

Při tvorbě materiálů označíte osobní údaje, vložíte přílohy, požádáte o vyjádření kompetentních osob, které může být součástí výsledného materiálu publikovaného pro RM a ZM. Aplikace podporuje tvorbu nezařazených a informativních zpráv, označení příloh veřejným či neveřejným příznakem a ukládacích doložek. Nebyla opomenuta ani tvorba obligatorních materiálů, které je možno vytvářet přímo dle potřeb jednotlivých úřadů s možností rozšiřujících voleb.

Správce aplikace si může nastavit, zda vyžaduje uzamykání materiálů po řádném termínu zveřejnění. Pokud si tuto funkcionalitu v systému nastaví, což bývá dobrým zvykem, nemohou do zpráv zasahovat již po řádném termínu zveřejnění materiálů jejich zpracovatelé. Na jejich žádost jim mohou být materiály opět zpřístupněny po nezbytně nutnou dobu.

Prostřednictvím webového rozhraní aplikace mají radní i zastupitelé přístup k publikovaným materiálům. Jsou v řádném i mimořádném termínu podání materiálů informováni o jejich publikování a mají možnost po autorizaci se s nimi seznámit, případně si k nim vložit své poznámky a dotazy. Obdobně jako zastupitelé, mohou mít po patřičném nastavení tuto možnost i občané, ovšem materiály jsou již anonymizovány, přístup je bez autorizace a tyto materiály mohou mít i jiná omezení dle nastavení.

Pamatujeme také na procesy v době projednávání a po jejich schválení. Je možný zápis probíhající diskuse, záznam sumárního i jmenovitého hlasování s automatickým vyhodnocením. Materiály jsou aplikací v době zasedání rozděleny na: před projednáním, v době a po projednání (schválená usnesení). Je možno nastavit i pro jednotlivé části návrhu usnesení ukládací doložky. Jejich platnost je pak reflektována schválením materiálu a pravidelně kontrolována v sestavách termínů plnění.

Maximálně zjednodušujeme tvorbu zápisů a usnesení. Systém vytváří číselnou řadu usnesení, jejíž formát lze parametrizovat k Vašim současným potřebám. Jedním kliknutím si tak vygenerujete sestavy zápisu i usnesení a můžete je publikovat např. na webové stránky města.

Práce v Konsiliáři je jednoduchá a do začátku Vám pomůže video nápověda.

Velkým přínosem je hlasovací systém Pabliko, který je důmyslně řešen a tvoří dokonalou dvojici s Konsiliářem. Hlasování jsou automaticky propisována a odpadá tak jejich manuální zaznamenání. Praxe nám ukázala, že kdo si pořídí Konsiliář, časem uvažuje i o hlasovacím systému Pabliko. Důvodem bývá ještě větší míra transparence vůči voličům a zjednodušení zápisu výsledků hlasování.

Aby Konsiliář splňoval všechny uživatelské, systémové i legislativní požadavky, vydáváme pravidelně nové verze aplikace. Jejich instalace je uživatelsky jednoduchá, spočívá ve spuštění aktualizačního nástroje, který se již o vše potřebné postará sám. Nové funkcionality, se kterými přicházejí naši klienti z řad obecních, městských úřadů a magistrátů, doplňujeme do systému vždy tak, aby neovlivnily a nezměnily funkci již používaného sestavení. Proto jste o všech novinkách informováni na stránkách servisní podpory a v případě zájmu si je po aktualizaci aplikace jednoduše zapnete v nastavení.

Uživatelské role

Základ hierarchie programu tvoří uživatelské role. Správce aplikace definuje každému uživateli jednu nebo více těchto rolí, se kterými se uživatel autorizuje do systému. Uživatelké role jsou z praxe navrženy tak, aby korespondovaly s jednotlivými funkčními rolemi úřadu. Jejich stručný popis si můžete prostudovat níže.

Elektronizace materiálů do rady a zastupitelstva uýivatelské role

Konsiliář

Je správce celého systému. Má možnost zakládat nová jednání rady či zastupitelstva, nová funkční období, zakládá a upravuje nastavení jednotlivých uživatelů. Sestavuje program jednání, určuje časy jeho zveřejnění pro radní a zastupitele. Může i tvořit jednotlivé materiály nebo je předávat mezi pracovníky. Schvaluje prodloužení termínů plnění, tvoří zápisy a usnesení. O činnosti v této roli je možno se podělit s více pracovníky úřadu.

Iniciátor

Je to tvůrce zpráv pro radní a zastupitele. Určením této role je v hierarchii úřadu post referenta odboru. Nad touto rolí je posatvena funkce vedoucího, která má možnost přístupu ke zpracovávaným materiálům svého odboru a svých oddělení a jejich delegování v případě nutnosti na jiné pracovníky odboru. Iniciátor má mimo jiné možnost vytvářet tzv. nezařazené zprávy. Jsou to zprávy jejichž tvorba je z různých důvodů časově náročná a není předem známo, do jakého jednání budou zařazeny.

Korektor

Je typická funkce pro právníka úřadu, vedoucí odborů a tajemníky komisí. Každý iniciátor může (nebo musí) podrobit svou zprávu názoru jednoho nebo více korektorů. Ti zaznamenají chyby formou korekcí přímo do textu zprávy, kde jsou zřetelně označeny. Současně s tím jsou povinni zapsat vyjádření k materiálu, které může být pro radní a zastupitele jeho součástí. Tato vyjádření bývají dobrým vodítkem v rozhodovacím procesu.

Vizitor

Tato funkce je tvořena s cílem pouhého nahlížení do zpráv v read-only módu. Správce aplikace může určit zda vidí zprávy pouze své, svého odboru nebo celého úřadu. Tato konfigurace se děje nezávisle pro radu i zastupitelstvo. Rozlišení je i z hlediska veřejných a neveřejných zpráv a veřejných a neveřejných příloh. S plnými právy je tato role vhodná pro vedení města, které tak má neustálý přehled nad tvourbou materiálů.

Fulltextové vyhledávání

V programu je možné vyhledávat ve všech zprávách, které kdy byly systémem zpracovány pomocí funkce fulltextového vyhledávání. Stačí tedy zapsat do vyhledávacího políčka hledaný výraz (případně výraz se zástupnými znaky) a systém prohledá všechny zprávy, kde se takový výraz nachází. Hledaný výraz je pak v nalezeném materiálu barevně zvýrazněn.

Při vyhledávání mohou být brány v úvahu i jednotlivá oprávnění, která jsou uživateli přidělena. Pokud jich má uživatel více, je vyzván, aby zvolil oprávnění, pod kterým má vyhledávání probíhat. V praxi to znamená, že Iniciátor který má možnost vidět pouze do vlastních zpráv, nemůže nikdy najít text, který je obsažen v jiné než jeho zprávě. Stejné zásady platí i pro fulltextové vyhledávání v dokumentech. Toto nastavení ovšem nemusí být uplatněno a je pouze na správci systému, jak striktní tato funkce bude.

Systém se může chovat odlišným způsobem k již proběhlým jednáním a ještě neuzavřeným jednáním. Lze časově nastavit i určité mezidobí v chápání proběhlého jednání.

Jedna aplikace pro radní a zastupitele
na všechna zařízení

Je jedno, zda preferujete smartphone, tablet či počítač, Android, iOS, Windows či macOS. Na materiály do rady, nebo zastupitelstva se nyní můžete podívat z jakéhokoliv zařízení. Ovládání je vždy stejné, jen přizpůsobené velikosti zařízení.

Webové rozhraní pro radní a zastupitelel

V případě zájmu je na stránky města vložen WWW modul, do kterého se autorizují radní a zastupitelé, případně další osoby. Každý uživatel má nastaveno, zda vidí zprávy do rady, do zastupitelstva nebo obojí. Po úspěšném přihlášení je zobrazena aktuální rada či zastupitelstvo a jsou v ní zvýrazněny zprávy, které uživatel dosud neotevřel. Každá zpráva je tvořena jedním PDF souborem, do kterého je zahrnuta důvodová zpráva, návrh usnesení a všechny přílohy které byly ke zprávě vloženy. Pokud je v systému nastaven export zpráv pro veřejnost, jsou na stejném rozhraní bez autorizace k vidění pro širokou veřejnost obvykle zprávy do zastupitelstva bez osobních údajů.