Konsiliář zaměření produktu

Dobrý den, vítejte na stránkách firmy HDMedia.cz zabývající se převážně vývojem softwarových aplikací pro platformy Windows a prostředí HTML. Rádi bychom Vám představily skupinu softwarových produktů pod souhrnným názvem Konsiliář. Jedná se o aplikace umožňující velmi jednoduchou přípravu a tvorbu podkladů pro rady a zastupitelstva a jejich zveřejnění pro vedení měst a obcí na jejich internetových stránkách. Aplikační balík si hravě poradí i s odstraněním osobních údajů a umožní tak zveřejnit materiály i pro širokou veřejnost. Aplikace může být napojena také na hlasovací systém Pabliko.

Tento softwarový produkt se může stát nepostradatelným pomocníkem právě na Vašem městském či obecním úřadě. Jeho nasazení není náročné, databázové prostředí zajišťuje současnou práci libovolného počtu uživatelů.

Screenshoty

Základní vlastnosti

↓ Zobrazit kompletní popis

Uživatelské role

Hierarchii programu tvoří uživatelské role. Správce aplikace definuje každému uživateli jednu nebo více těchto rolí se kterými se uživatel dále hlásí do systému. U každé z těchto rolí je možné dále nastavit oprávnění, dle kterých systém určuje, co vše má být přihlášenému uživateli zveřejněno.

Konsiliář: správce celého systému. Většinou bývá pouze jeden, má možnost zakládat nová jednání rady či zastupitelstva, nová funkční období, zakládá a upravuje nastavení jednotlivých uživatelů. Řídí tvorbu bodů osnovy jednání, určuje časy zveřejnění programu pro zastupitele a radní. Může tvořit jednotlivé body jednání nebo je předávat mezi pracovníky.

Iniciátor: tvoří vlastní zprávy a určuje jejich korektory. Nemá přístup k administraci systému. Má možnost zakládat tzv. nezařazené zprávy. Jsou to zprávy jejichž tvorba zabere více času a tudíž není předem známo do jakého jednání budou zařazeny.

Korektor: je typická funkce pro právníka úřadu. Každý iniciátor může podrobit svou zprávu názoru jednoho nebo více korektorů. Ti zaznamenají chyby převážně po právní stránce přímo do textu zprávy, kde jsou zřetelně označeny. Po předání zpět iniciátoru je ten může nebo nemusí akceptovat.

Vizitor: tato funkce je tvořena s cílem pouhého nahlížení do zpráv. Konsiliář může určit zda vidí zprávy pouze své, svého odboru nebo celého úřadu. Tato konfigurace se děje nezávisle pro radu i zastupitelstvo. Tato role může mít i filtrovány pouze některé přílohy, i když text zprávy je jí zveřejněn.

Popis programu

Program je tvořen jako tzv. MDI aplikace, tudíž je možné současně pracovat s několika radami, zastupitelstvi nebo jejich kombinací v jednom okně. Po zvolení jednání které se má uživateli zobrazit je zobrazeno okno, v jehož levé části je umístěna osnova jednání s jednotlivými zprávami. Podle přístupových oprávnění vidí uživatel zprávy své, případně i jiných uživatelů. V závislosti na těchto oprávněních může založit novou zprávu případně pracovat na některé již založené. Pokud má definováno více rolí v systému, jsou tyto zobrazeny jako tlačítka ve spodní části panelu a uživatel se může mezi nimi jednoduše přepínat.

Hlavní část okna programu je tvořena editory pro Důvodovou zprávu a Návrh usnesení. Tyto editory mají podobné rozhraní jako program MS Word, jde tedy provádět téměř všechny operace tak, jako v tomto známém editoru. Systém podporuje také kopírování přes schránku Windows se zachováním formátování, tudíž si můžete přetáhnout tabulku případně jiný složitě formátovaný text přímo do interního editoru bez ztráty formátování.

Ke každé zprávě je možné připojit libovolné množství příloh všech typů, které systém podporuje. Jsou to veškeré druhy obrázků, dokumenty typu PDF, dokumenty formátu MS Word nebo MS Excel. Každý z těchto dokumentů můžete označit příznakem Veřejný. Dokumenty jsou při zpracování převedeny k textu Návrhu usnesení a tvoří tak celistvý blok - jedna zpráva / jeden PDF soubor.

Pokud Iniciátor uzná za vhodné, může si nechat svou zprávu zkontrolovat od Korektora případně Korektorů. Po zadání zprávy Korektorovy je tento informován automaticky e-mailem o nutnosti provedení kontroly. Iniciátor má přehled kdy Korektor začal s kontrolou a kdy jí ukončil. O tom je také informován e-mailem. Všechny změny které Korektor ve zprávě provedl jsou zaznamenány a ve zprávě mají specifický vzhled. Dále je již na Iniciátorovi zda tyto změny přijme nebo nikoli.

Ve většině zpráv se vyskytují osobní údaje. Na rozlišení těchto údajů má program speciální tlačítko, díky němuž je možné všechny tyto výskyty textu označit. Záleží pak na nastavení systému zde se mají zprávy exportovat i pro veřejnost. V tomto případě jsou všechny označené výskyty nahrazeny slovním spojením [osobní údaj odstraněn].

Podle nastavení rolí Konsiliář, je možné každé jednání několik dnů před jeho termínem automaticky uzamknout pro zápis a případné přístupy jednotlivých autorů zpráv, kteří mají potřebu některé své zprávy měnit, přiděluje Konsiliář. Ten také zprávy očísluje (vytvoří tzv. osnovu jednání) a určí, kdy se zprávy mají vyexportovat do PDF souborů a nechat zobrazit na WWW serveru pro radní případně zastupitele. V případě exportu který je uživatelsky velmi jednoduchý (sestává s kliknutí na jedno tlačítko) je všem příslušným osobám automaticky doručen e-mail o nových zprávách na WWW serveru. Systém dále zaznamenává změny, které byly provedeny ve zprávách od jejich exportu. Tím je tedy zaručena absolutní shoda mezi systémem a WWW serverem.
Všechny výstupy které aplikace generuje mají svou šablonu, která je tvořena jednoduchým dokumentem MS Word. Pracovník s funkcí Konsiliáře tedy může jednoduše pomocí šablony stanovit, jaké údaje má zpráva obsahovat.
Pokud je v systému nastaven exportovat zpráv pro veřejnost, jsou tyto asynchronně generovány při exportu na WWW server a jsou z nich odstraněny veškeré označené osobní údaje. Do těchto zpráv se nevkládají žádné přílohy.

Pokud je systém napojen na hlasovací systém Pabliko, jsou zaznamenány u všech bodů jednání stavy hlasování a automaticky vyhodnoceny, které jsou schváleny a které zamítnuty. Pokud toto napojení není, může Konsiliář po jednání označit ručně schválené body jednání. Tento stav pak vidí autoři jednotlivých zpráv. Pokud Konsiliář takto učiní, může si automaticky vygenerovat návrh usnesení.

Fulltextové vyhledávání

V programu je možné vyhledávat ve všech zprávách které kdy byly systémem zpracovány pomocí funkce fulltextového vyhledávání. Stačí tedy zapsat do vyhledávacího políčka hledaný výraz (případně výraz se zástupnými znaky) a systém prohledá všechny zprávy včetně příloh, kde se takový výraz nachází. Pokud je obsažen v samotné zprávě, je tato zařazena do seznamu a hledané slovo je barevně zvýrazněno. Pokud je tento výraz nalezen v dokumentu, je dokument přidán do dokumentového seznamu.

Při vyhledávání jsou brány v úvahu i jednotlivá oprávnění. Pokud jich má uživatel více, je vyzván, aby zvolil oprávnění, podle kterého má vyhledávání probíhat. V praxi to znamená, že Iniciátor který má možnost vidět pouze do vlastních zpráv nemůže nikdy najít text, který je obsažen v jiné než jeho zprávě. Stejné zásady platí i pro fulltextové vyhledávání v dokumentech.

WWW modul

V případě zájmu je na stránky města vložen WWW modul, do kterého se autorizují radní a zastupitelé, případně další osoby. Každý uživatel má nastaveno, zda vidí zprávy do rady, do zastupitelstva nebo obojí. Po úspěšném přihlášení je zobrazena aktuální rada či zastupitelstvo a jsou v ní zvýrazněny zprávy, které uživatel dosud neotevřel. Každá zpráva je tvořena jedním PDF souborem, do kterého je zahrnuta důvodová zpráva, návrh usnesení a všechny přílohy které byly ke zprávě vloženy. Pokud je v systému nastaven export zpráv pro veřejnost, jsou na stejném rozhraní bez autorizace k vidění obvykle zprávy do zastupitelstva bez osobních údajů a bez příloh.

Konsiliář kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na:

Pabliko hlasovací systém

Je vyvinut firmou HDMedia.cz, jeho základem je programovatelný automat firmy TECO a.s. a k jeho obsluze je použit Pabloko server běžící na externím počítači. V den kdy se koná rada či zastupitelstvo si tento systém přebere osnovu jednání a oprávněný pracovník, mající k dispozici ovládací modul celé jednání řídí. Za běhu jednání je možné podávat protinávrhy, řídit diskusi, vkládat nové zprávy případně upravovat jejich pořadí velmi jednoduchým způsobem. Každý bod jednání je promítán projektorem, případně může být zobrazen na více monitorech v sále. Je zde vidět název zprávy, její důvodová část a při hlasování stavy jednotlivých hlasujících. Ti mohou být barevně zvýrazněny kupříkladu podle politické příslušnosti. Po každém hlasování je vytvořen protokol a vytisknut na tiskárně. Také je automaticky zaznamenán výsledek hlasování do systému Konsiliáře.

Hlasovací systém je dodáván bez autorizace, nebo s autorizací přes čipové karty případně je celé ovládání hlasovací jednotky tvořeno na počítači s dotykovým displayem.